Saturday, June 10, 2006

Zacharia Rantaman: NEW STORY

സക്കറിയ രണ്ടാമന്‍
‍ടോം ജെ. മങ്ങാട്ട്‌
“എളുപ്പത്തില്‍ മുതിരാന്‍ വല്ല ലേഹ്യമോ ലേപനമോ മറ്റോ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കില്‍ എത്ര നന്നായിരുന്നുവെന്ന് പിന്നെയും പിന്നെയും വിചാരിച്ചുകൊണ്ടും മുതിര്‍ന്നവനാകുന്നതിനെക്കുറിച്ച് കണ്ടമാനം സ്വപ്നങ്ങള്‍ കണ്ടുകൂട്ടിക്കൊണ്ടും ഒരു ചെറിയ കുട്ടി അങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്നതാണ് ഇപ്പോള്‍ നമ്മള്‍ കാണുന്നത്.
മുതിരുന്നതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും മെച്ചമില്ലെന്നും കുഴപ്പങ്ങള്‍ കൂടുമെന്നല്ലാതെ കുറയില്ലെന്നും അറിയാവുന്നവരായ നമ്മള്‍ കുട്ടിയെ സഹതാപത്തോടും സങ്കടത്തോടെയുമാണ് നോക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നോക്കി നോക്കി കുട്ടിയുടെ പിന്നാ‍ലെ നമ്മള്‍ നടപ്പു തുടങ്ങുന്നു”


സക്കറിയ രണ്ടാമന്‍ എന്ന പ്രശസ്തയുവകഥാകൃത്ത് പുതിയൊരു പ്രശസ്തയുവകഥ എഴുതിത്തുടങ്ങുകയാണ്. പത്രപ്രവര്‍ത്തകനും നോവലിസ്റ്റും വേണ്ടിവന്നാല്‍ തിരക്കഥാകൃത്തും കൂടിയായ സക്കറിയ രണ്ടാമന്റെ മാനസഗുരു സക്കറിയ എന്ന എഴുത്തുകാരനാണ്. ഈ യുവകഥാകൃത്തിന്റെ ബൈബിളാണ് തൃശൂര്‍ കറന്റ് ബുക്സ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സക്കറിയയുടെ തിരഞ്ഞെടുത്ത കഥകള്‍’.
സക്കറിയ രണ്ടാമന്‍ നാളെയുടെ വാഗ്ദാനമാണെന്നാണ് കേസരി മൂന്നാമന്‍ എന്ന നിരൂപകന്‍ പറയുന്നത്. കേസരി മൂന്നാമന്‍ എന്ന ദേഹം സക്കറിയ രണ്ടാമന്റെ സ്വന്തം പിതാവാണെങ്കിലും ഇത്തരം നഗ്നസത്യങ്ങള്‍ ആരുടെ മുഖത്തു നോക്കിയും പറയാന്‍ അദ്ദേഹത്തിനു തെല്ലും മടിയില്ല. അതാണ് നിരൂപണം എന്ന കലയുടെ സത്യസന്ധത..
സക്കറിയ രണ്ടാമന്‍ എഴുത്തു തുടരുന്നു.
(PLEASE VISIT tomonline.in TO READ THE FULL STORY)

Friday, January 20, 2006

WHO IS BLACK?


This took place on a British Airways flight between Johannesburg and London. A white woman, about 50 years old, was seated next to a black man. Obviously disturbed by this, she called the air hostess.

"Madam, what is the matter," the hostess asked.

"You obviously do not see it then?" she responded. "You placed me next to a black man. I do not agree to sit next to someone from such a repugnant group. Give me an alternative seat."

"Be calm please," the hostess replied. "Almost all the places on this flight are taken. I will go to see if another place is available."

The Hostess went away and then came back a few minutes later.
"Madam, just as I thought, there are no other available seats in the Economy class. I spoke to the captain and he informed me that there is also no seat in the business class. All the same, we still have one place in the firstclass."

Before the woman could say anything, the hostess continued: "It is not usual for our company to permit someone from the economy class to sit in the first class. However, given the circumstances, the captain feels that it would be scandalous to make someone sit next to someone so disgusting."

She turned to the black man, and said, "Therefore, Sir, if you would like to, please collect your hand luggage, a seat awaits you in first class."

At that moment, the other passengers who were shocked by what they had just witnessed stood up and applauded.

(This said to be true story is mailed by Sunitha Abubaker. Thanks a lot sunitha)

Wednesday, January 11, 2006

SARDARJI IS VERY SERIOUS; SO LET US LAUGH!


Sardarji is attending an interview.
Interviewer : Give me the opposite words.
Sardarji : Ok
Interviewer : Made in India
Sardarji : Destroyed in Pakistan
Interviewer : Keep it Up
Banta Singh : Put it Down
Interviewer : Maxi Mum
Sardarji : Mini Dad
Interviewer : Enough! Take your Seat
Sardarji : Don't take my seat
Interviewer : Idiot! Take your Seat
Sardarji : Clever! Don't take my Seat
Interviewer : I say you get out!
Sardarji : You didn't say I come in
Interviewer : I reject you!
Sardarji : You Appoint me
Interviewer: ........!!!!!!!

Unfortunately, he did not get that job. And another interview.
Interviewer: What is another difference between a mosquito and a fly?
Sardarji: A fly can fly but a mosquito cannot mosquito.
Interviewer: When did George Washington die?
Sardarji: two days before his funeral.
Interviewer: What is Common between Krishna, Ram, Gandhi ji & Jesus..?
Sardarji: All are born on Government Holidays.
Interviewer: A=B, B=C, So A=C, Give me an example,
Sardarj: I Love You, You Love Your Daughter, So I Love your daughter.


Sardaji bought a new mobile. He called everyone from his Phone Book and said:
"My Mobile number has changed. Earlier it was Nokia 3310; Now it is 6610!"

Sardar falls in Love with Nurse. She rejected him. Why?
Because he writes a Love letter to her, "I LOVE U SISTER."
(Mailed by Ancy Jomy)

Sunday, January 01, 2006

RECIPE FOR A HAPPY NEW YEAR


Take twelve whole months.
Clean them thoroughly of all bitterness,
Hate and jealousy.
Make them just as fresh and clean as possible.

Now cut each month into twenty-eight, thirty, or
Thirty-one different parts,
but don't make up the whole batch at once.
Prepare it one day at a time out of these ingredients.

Mix well into each day one part of faith,
One part of patience, one part of courage,
And one part of work.
Add to each day one part of hope,
Faithfulness, generosity, and kindness.
Blend with one part prayer, one part meditation,
and one good deed.
Season the whole with a dash of good spirits,
a sprinkle of fun, a pinch of play,
and a cup full of good humor.

Pour all of this into a vessel of love.
Cook thoroughly over radiant joy,
Garnish with a smile,
And serve with quietness, unselfishness,
And cheerfulness.

It is happy new year !
(Mailed by N. P. Nambiar)